معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بنیاد ملی نخبگان

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان

پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور