گزارش نشست تخصصی مسئولیت و برنامه حاکمیت برای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

گزارش نشست تخصصی مسئولیت و برنامه حاکمیت برای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

کنفرانس حکمرانی

اولین «کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» با هدف گردهمایی و تبادل نظر محققان حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری عمومی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و جامعه شناسیِ علاقه مند به تحلیل مسائل عرصه عمومی در تاریخ ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود. محور اصلی این کنفرانس “تنظیم گری” است. تجربه