نام و نام خانوادگی شما:

تلفن شما:

پست الکترونیکی:

آخرین مدرک نحصیلی شما:

رشته تحصیلی:

دانشگاه:

شغل/سمت:

نام سازمان:

زمینه فعالیت:

آیا مایل به همکاری با شبکه مهاجرت خاورمیانه (مطالعاتی-سیاستی) هستید؟ در چه زمینه ای؟

نوع عضویت شما:
عضویت دانشجوییعضویت حقیقیعضویت حقوقی (وابسته به نهاد)

فرم ثبت نام